Toimintatavat

Pedagogisia toimintatapojamme

1. Pienryhmätoiminta

Verkanappuloiden kaikissa päiväkodeissa käytetään pienryhmätoimintaa yhtenä varhaiskasvatuksen toteuttamisen menetelmänä. Sen avulla mahdollistetaan lapsilähtöinen ja lapsia osallistava toiminta lapsiryhmissä. Pienryhmätoiminta on tavoitteellinen toimintatapa, jonka toiminta perustuu aina lasten tavoitteisiin ja tarpeisiin. Pienryhmässä on mahdollista räätälöidä toimintaa niin, että jokaisen ryhmän jäsenen erityistarpeet ja vahvuudet otetaan huomioon. Pienryhmätoimintaa totutetaan päivittäin arjessa niin sisällä kuin ulkona.

2. Projektityöskentely

Projektityöskentely on oppimisen menetelmä, joka perustuu lapsen omaan ajatteluun, tutkimiseen, aikaisempiin kokemuksiin ja niiden hyväksikäyttöön. Projektin lähtökohtana on jokin lapsiryhmää kiinnostava ja heistä lähtevä asia. Projektityöskentelyn avulla tuetaan ja kehitetään lapsen ajattelua ja kiinnostusta maailman ilmiöitä kohtaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Projektityöskentelyssä dokumentointi liittyy kaikkiin projektin vaiheisiin: aineiston keräämiseen, tiedostamiseen ja syventämiseen. Projektit rakentuvat ja etenevät dokumentoinnin myötä ja
avulla.

3. Leikki

Leikki on lapselle ominainen tapa toimia ja se vahvistaa hyvinvointia, käsitystä itsestä ja lisää osallistumismahdollisuuksia. Lapsen henkilökohtaisella mielenkiinnolla, myönteisellä mielentilalla ja asenteella leikkiä kohtaan on keskeinen merkitys oppimiselle. Lapsen syventyessä leikkiin hän oppii keskittymään, ponnistelemaan ja toimimaan pitkäjänteisesti. Ongelmien ratkaiseminen ja luova ajattelu ovat mukana leikissä. Tämän kaiken tapahtuessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa lapsi oppii myös neuvottelemisen ja itseilmaisun taitoja.

4. Kielirikaste

Kaikkien Verkanappuloiden päiväkotien tarjontaan kuuluu kielirikasteinen opetus yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Päiväkodista riippuen ruotsiin tai englantiin tutustuttava kielirikasteinen opetus antaa virikkeitä kielen oppimiseen ja kiinnostuksen heräämiseen. Kielirikasteinen opetus tapahtuu leikkien, lorujen, laulujen ja lukemisen lomassa, normaalien, lapsen äidinkielellä toteutettavien päivätoimintojen rinnalla. Kielivaatimuksia ei ole. Lisätietoa kielirikasteesta saat päiväkodeistamme.