Svensk dagvård

Daghemmet Verkanappulat

Daghemmet Verkanappulat Oy är ett företag som startats år 2000 och som producerar dagvårdsplatser i Åbo stad med omnejd, omfattande ca trettio enheter i nio olika kommuner. Daghemmen fungerar under olika system beroende på kommunen, det finns dagvård med köpservice, servicesedel och privatvårdstöd. Daghemsföreståndaren vid ditt eget daghem kan svara på frågor om kommunens system och dagvårdsavgifterna.

Grundtanken är att erbjuda individuell och gemensam, hemlik och lugn småbarnsfostran i en trygg, accepterande och aktiverande miljö. I våra daghem vårdas barnen av utbildade, erfarna och glada professionella småbarnsfostrare. Tillsammans med barnen och föräldrarna skapar vi en trygg omgivning för den dagliga verksamheten. Som riktlinje har vi flexibilitet, vi tar hänsyn till det enskilda barnets mål och behov och intressen genom delaktighet, glädje och lek.
Värden för småbarnspedagogiken i Verkanappulat har vi samlat ihop av föräldrarna i alla enheter via en enkät som gjordes i sammband med Nappularåkk. Föräldrarna lyfte fram tre, för dem viktiga värden inom småbarnspedagogiken, Vi fick in sammalagt 255 svar. Kärn frågor i enkäten var: vad är viktigt för oss och vad önskar vi ? Som viktigaste värden lyftes fram:
1. Vård och omsorg
2. Att man utgår från barnet
3. Tillväxt och utveckling som helhet.

Alla Verkanappulats daghem är godkända av kommunen eller staden och övervakas regelbundet av dem. Dokument som styr vår verksamhet är, lagen för småbarnspedagogik och den nationella planen för småbarnspedagogik.
Bekanta dig med Verkanappults verksamhet även från daghemmets egen Facebook- sida.
Vi erbjuder svenskspråkig del- och heltidsvård för 1-5- åriga barn i tre svenskspråkiga daghem.
Daghemmet Knatteskär i Martti i Åbo, har två grupper och plats för ca 30 barn. Daghemmet Knatteby i St.Karins centrum, har fyra grupper och plats för ca 60 barn Daghemmet Knattestjärnan i Smedsby i centrum av Korsholm, har två grupper och plats för ca 30 barn.
Personalen som arbetar i dessa daghem har antingen svenska som modersmål eller är tvåspråkiga. Gruppens verksamhet fungerar helt och hållet på svenska men föräldrasamarbetet sker enligt föräldrarnas önskemål, antingen på svenska eller finska. Till daghemmen kan man söka plats med servicesedel, privatvårdsstöd eller genom köptjänst via kommunen.

De svenskspråkiga daghemmens kontaktuppgifter:

Daghemmet Knatteskär
Stapelgatan 9
20810 Åbo
tel. 050 4070353

Daghemmet Knatteby
Loimitie 1
20780 St. Karins
tel. 050 5165768

Daghemmet Knattestjärnan
Torgvägen 5
Korsholm
tel. 050 4776661