Varhainen tuki

Verkanappuloissa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettajia (VEO). He tunnistavat lasten tuen tarpeet ja osaavat etsiä niihin oikeat menetelmät ja keinot yhdessä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Päiväkotiemme erityisopettajat käyvät päiväkodeissa kerran viikossa, jolloin he konsultoivat henkilökuntaa, seuraavat lapsen kehitystä ja kasvua päiväkotiympäristössä, osallistuvat ryhmän normaaliin toimintaan, sekä tarvittaessa tekevät yhteistyötä eri tahojen kanssa lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Tällaisia yhteistyötahoja ovat muun muassa neuvola, puheterapeutit, toimintaterapeutit, psykologit, koulut ja TYKS.

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), jossa huomioidaan lapsen yksilöllinen kasvu ja kehitys. Vasuun kirjataan tarvittavat tukimuodot ja suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Esiopetuksessa laaditaan jokaiselle esioppilaalle oppimissuunnitelma, johon kirjataan lapsen tavoitteet. Esiopetuksessa käytetään kolmiportaisen tuen mallia, jolloin yleisestä tuesta siirrytään tarvittaessa tehostettuun tai erityiseen tukeen. Tarvittaessa ryhmään hankitaan lisäresurssi tai ryhmää pienennetään.