Opetussuunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelma

Verkanappuloiden varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisten lasten suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, oppimista sekä kehitystä hänen omien edellytystensä mukaisesti. Varhaiskasvatuksen rungon muodostavat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu paikalliset (kuntakohtaiset) ja yksikkökohtaiset (Verkanappuloiden oma) varhaiskasvatussuunnitelmat. Jokaisessa lapsiryhmässä laaditaan ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli ryhmävasu, joka kertoo miten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen käytännöt toteutetaan yhden lapsiryhmän kohdalla. Ryhmävasun pohjan luo jokaiselle lapselle laadittava yksilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen vasu, joka kehkeytyy yhteistyössä lapsen sekä hänen huoltajiensa kanssa ja sen lähtökohtana ovat lapsen etu ja tarpeet.

Tärkeimpiä toimintatapojamme ovat pienryhmätoiminta, projektioppiminen ja-työskentely, leikki, toiminnan dokumentointi, arviointi ja kehittäminen. Nämä yhdessä yhteisöön kuulumisen, osallistumisen ja turvallisen kasvuympäristön kanssa mahdollistavat lapsilähtöisen toiminnan ja yksilöllisyyden huomioimisen sekä elämyksellisyyden ja ilon lasten arkeen. Opetuksessa hyödynnämme lapsen luontaista uteliaisuutta ja oppimishalua. Kannustamme kyselemään, tutkimaan ja kokeilemaan erilaisia asioita. Positiivisten oppimiskokemusten myötä lapsi haluaa oppia lisää ja motivoituu entisestään.

Tavoitteenamme on yhdessä lasten ja heidän huoltajiensa kanssa luoda lapselle mahdollisimman hyvät puitteet oppimiselle. Lasta kannustetaan kyselemään, tutkimaan ja kokeilemaan erilaisia asioita. Huomioimme myös lapsen tietopohjan, odotukset ja kiinnostuneisuuden kussakin tehtävässä. Elämysten, ilon ja leikin kautta rakentuneet oppimiskokemukset luovat jo päiväkotiaikana vankan pohjan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetussuunnitelma

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta, jonka tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Lapsen vasu toteutuu myös 6-vuotiaiden esiopetuksessa varhaiskasvatuksen osalta. Esiopetuksen opetussuunnitelma toimii täydentävänä asiakirjana varhaiskasvatussuunnitelman kanssa ja yhdessä ne muodostavat lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävän kokonaisuuden.

Meillä Verkanappuloissa esiopetuksen tavoitteena on herättää lapsessa oppimisen halu ja ilo. Esiopetuksessa opettelemme tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita lapset tarvitsevat aloittaessaan koulun. Näemme lapsen aktiivisena toimijana, joka oppii kaikissa arjen toiminnoissa. Oppiminen tapahtuu leikkien, liikkuen, tutkien ja oivaltaen vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Oppiminen lähtee lapsen kiinnostuksen kohteista ja siihen vaikuttavat lapsen aiemmat kokemukset ja osaaminen sekä kokemus hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Lapsi oppii kokonaisvaltaisesti kaikkia aistejaan käyttäen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Verkanappuloiden kirjaton esiopetus sekä pienryhmätoiminta antavat mahdollisuuksia yksilölliseen oppimiseen ja lapsilähtöiseen toimintaan sekä luovien menetelmien käyttöön oppimisen tukena.

Verkanappuloiden esikoululaisille järjestetään yhteisiä tapahtumia kuten eskarilaistenpäivät ja uimakoulu. Eskarilaistenpäivinä lapset pääsevät tutustumaan toisiin Verkanappuloiden esikoululaisiin liikunnan merkeissä. Uimakoulussa harjoitellaan uimataidon alkeita sekä omaan puhtauteen ja hygieniaan liittyviä asioita.

Verkanappuloiden esiopetuksen MindMap eli tätä kaikkea meidän esiopetuksemme on (klikkaa suuremmaksi):

Verkanappulat-esiopetus