Knatteby/Nappulakylä

Knatteby/Nappulakylä
Loimitie 1, 20780 Kaarina
050-5730850, 050-5165768, 050-5139732

Päiväkodin johtaja
Katja Lindström-Leppähaara
050-3774462
katja.lindstrom-leppahaara@verkanappulat.fi

Ma-Pe 6:30-17:00

Päiväkoti Nappulakylä sijaitsee hyvien ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien lähellä Kaarinassa. Tarjoamme tavoitteellista koko- ja osapäivähoitoa suomen ja ruotsin kielellä 1–5-vuotiaille lapsille. Lisäksi tarjoamme englannin kielirikasteista toimintaa yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Päiväkodissa toimii kaksi suomenkielistä ryhmää ja neljä ruotsinkielistä ryhmää.
Meidän iloiset, ammattitaitoiset ja motivoituneet aikuiset takaavat lapsille turvallisen ja myönteisen toimintaympäristön, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Pienryhmätoiminta ja projektityöskentely ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaamme, joka rakentuu lasten toiveista ja mielenkiinnon kohteista. Lapsen huomioivassa toiminnassamme painotamme leikin, sosiaalisten taitojen, lasten osallisuuden, yhdessä tekemisen ja arjen tilanteissa tapahtuvan oppimisen merkitystä. Tavoitteena päiväkodissamme on luoda lapselle kehittävä ja aktivoiva kasvuympäristö, jossa jokaista lasta arvostetaan yksilönä ja häntä tuetaan löytämään vahvuutensa. Pienryhmissä leikkien, tutkien ja retkeillen tutustumme ympäröivään maailmaan.
Yhteistyössä perheiden kanssa tärkeänä pidämme avoimuutta ja yhdessä keskustelua, koska ne luovat parhaat edellytykset lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle.
Tervetuloa tutustumaan päiväkotiimme!

Daghemmet Knatteby är bra beläget med tanke på naturupplevelser och rörelsemöjligheter i St. Karins. Vi erbjuder målinriktad del- och heldagsvård på finska och svenska för 1–5 åriga barn. Vi erbjuder språkberikad verksamhet i barngrupperna för över 3-åringar. I daghemmet fungerar två finskspråkiga barngrupper och fyra svenskspråkiga barngrupper.
Våra glada, yrkeskunniga och motiverade fostrare garanterar åt barnen en trygg och positiv verksamhetsmiljö, där var och en får vara sig själv. Smågruppsverksamhet och projektarbete är en viktig del av vår vardagliga verksamhet, som utgår ifrån barnens intressen och önskemål. I vår verksamhet som tar i beaktande det enskilda barnet har vi betoning på leken, sociala färdigheter, barnens delaktighet och vikten av att göra tillsammans och lära sig i vardagliga situationerna. Som mål på vårt daghem har vi en utvecklande och aktiverande tillväxtmiljö för barnet, där varje barn värderas som en individ och stöds för att hitta sina starkheter. I smågrupperna via lek, forskande och utflykter lär vi oss om vår omgivning.
I sammarbetet med familjerna är viktigt med öppenhet och öppen kommunikation, eftersom det skapar de bästa förutsättningarna för barnets övergripande tillväxt och utveckling
Välkommen att bekanta er med vårt daghem!

Hoitohakemukseen tästä